Disclaimer BureauMarcom

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.bureaumarcom.nl en www.bureaumarcom.com. In deze disclaimer geeft BureauMarcom aan onder welk voorbehoud de informatie op deze website aan u wordt aangeboden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BureauMarcom is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij BureauMarcom of bij eventuele derden.

Geen garantie op juistheid
BureauMarcom streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks dat de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kan BureauMarcom daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid.

Hyperlinks
BureauMarcom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.

Wijzigingen
BureauMarcom behoudt zich het recht voor om de inhoud te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.bureaumarcom.nl of www.bureaumarcom.com op deze pagina.