Privacyverklaring AVG

BureauMarcom, gevestigd te Winterswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
BureauMarcom | www.bureaumarcom.nl
Tel: 06-40301718
E-mail: info@bureaumarcom.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
BureauMarcom verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, IP-adres, gegevens over uw activiteiten op onze website, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BureauMarcom verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doelen:

 • Om, in verband met het uitvoeren van de overeenkomst:
  • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • goederen en diensten bij u af te leveren
  • uw betaling af te handelen
 • Vanwege een wettelijke verplichting
  • BureauMarcom verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Ten behoeve van het verzenden van nieuwsbrieven en/of reclame, indien u hiertoe toestemming heeft gegeven. Uitschrijven is altijd mogelijk.
 • BureauMarcom analyseert gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van bezoekers. Dit gebeurt met geanonimiseerde IP-adressen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BureauMarcom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op bepaalde gegevens echter rust een fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
BureauMarcom verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BureauMarcom gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Ten behoeve van het analyseren van onze website heeft BureauMarcom een verwerkingsovereenkomst met Google getekend. Er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten en bovendien worden de IP-adressen van de websitebezoekers gemaskeerd (=anoniem gemaakt). Deze geanonimiseerde gegevens worden maximaal 50 maanden bewaard.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BureauMarcom en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bureaumarcom.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door BureauMarcom laat ons dit dan weten, zodat wij dit kunnen oplossen. Mocht wij er samen niet uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BureauMarcom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bureaumarcom.nl